Zaloguj się: Nie posiadasz jeszcze konta Rejestruj się
Twój Koszyk:   0 produktów  |  0 pln     Przechowalnia:   0 produktów
Szukaj w serwisie:
REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem: www.posciel-tac.pl

 

 

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.posciel-tac.pl (zwany dalej Sprzedawcą) jest:

 

Marta Piluchowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

EXPORT-IMPORT FH."VIKI" MARTA PILUCHOWSKA

ul. Warszawska 37, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego k. Warszawy

NIP: 5341235327

REGON: 140023350

tel. 601 365 605, tel/fax 227221000

e-mail:   

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin – Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem www.posciel-tac.pl

Sprzedawca – właściciel sklepu, który został wskazany w § 1 Regulaminu, prowadzonego pod adresem  www.posciel-tac.pl

Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  www.posciel-tac.pl

Klient lub Kupujący– osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania ze Sklepu wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu, będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Konto – część Sklepu dostępna po zarejestrowaniu się Klienta, lub jeśli Klient ma już zarejestrowane Konto, jest to część Sklepu dostępna po zalogowaniu się Klienta, określona adresem e-mail Klienta (Loginem) i zabezpieczona hasłem.

Towar (Towary) – rozumie się przez to produkt lub produkty (rzeczy ruchome) oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące Towarów lub Towarów wskazanych do zakupu przez Klienta w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i potwierdzenie złożonego Zamówienia, klikając w link podany w e-mailu podsumowującym, przesłanym przez Sprzedawcę.

Cena – rozumie się przez to cenę brutto Towarów, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku od Towarów i usług (VAT) i wszelkie inne podatki, wyrażoną w walucie polskiej, tj. złoty polski (ZŁ), wskazaną obok informacji o Towarze. Cena nie obejmuje Kosztów Dostawy.

Dostawca – należy przez to rozumieć firmę kurierską lub Pocztę Polską S.A., tj. podmiot, który realizuje dostawę Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres zamieszkania, siedziby lub dostawy. Koszty Dostawy - rozumie się przez to koszty ponoszone przez Klienta dla celów dostarczenia Towarów zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2. Składanie Zamówienia

 1. Przedmiotem umowy są Towary wymienione w ofercie Sprzedawcy w chwili składania Zamówienia.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego u Sprzedawcy, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towarów u Sprzedawcy.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w walucie polskiej (PLN) oraz są Cenami brutto i uwzględniają wszystkie podatki. Podane ceny nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy podane są w cenniku dostawy.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana u Sprzedawcy przy danym Towarze w chwili składania Zamówienia.

5.   Aby skorzystać ze Sklepu należy skorzystać z:

            a) komputera PC lub tabletu lub telefonu,

            b) systemu Windows lub IOS lub Android (w zależności od rodzaju i marki urządzenia),

            c) dostępu do sieci Internet,

            d) zainstalowanej przeglądarki internetowej,

            e) zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer oraz włączonej obsługi języka             JavaScript,

            f) włączonej obsługi tzw. wyskakujących okienek (pop-up Windows),

            g) aktywnego Konta e-mail.

 

§ 3. Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.posciel-tac.pl można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.
 2. Zamówienia mogą składać:

            a) zarejestrowani i zalogowani Kupujący;

            b) niezarejestrowani Kupujący.

 1. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy, danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 2. Po dokonaniu rejestracji, Kupującemu zostaje przyporządkowane Konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
 3. Konto jest dostępne po wprowadzeniu przypisanego do Konta loginu oraz hasła. Klient obowiązany jest do zachowania login i hasła w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim. 
 4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego Towarów, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz instrukcję odnośnie płatności.
 6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po jego potwierdzeniu przez Kupującego.
 7. Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości. W razie nie potwierdzenia Zamówienia, zostanie ono anulowane.
 8. W sprzedaży promocyjnej i w wyprzedaży jest ograniczona liczba Towarów, dlatego realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzeń od Kupujących. Sprzedaż promocyjna i wyprzedaż trwają, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 4 DOSTAWA

            1. Sklep oferuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

            2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz  profesjonalnej  firmy kurierskiej DHL. Kupujący może skorzystać          z następujących    sposobów dostawy Towaru:

            a) przesyłka pocztowa,

            b) przesyłka pocztowa pobraniowa,

            c) przesyłka kurierska.

            3. Kupujący może także odebrać osobiście Towar z magazynu mieszczącego się   w Blizne Łaszczyńskiego. przy ul. Warszawskiej 37. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

   4. Koszt wybranej przez Kupującego formy Dostawy wskazany są każdorazowo w   podsumowaniu Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów             dostawy zamieszczone są także na stronie Sklepu w zakładce „Koszty dostawy”.

5.Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze. Sklep nie realizuje dostawy w soboty, niedziele ani w dni, które zostały ustawowo uznane za wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Zamówienia są doręczane przez Dostawcę w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność przelewem na konto Sprzedawcy lub płatność elektroniczną za pośrednictwem systemu e-przelewy termin ten liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

7. W przypadku Zamówień których wartość brutto przekracza 700 złotych a waga przesyłki nie przekracza 10  kilogramów koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

8. Dostawca zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Kupującego.

9. Kupujący który złożył Zamówienie za pośrednictwem Konta może na bieżąco śledzić status swojego Zamówienia w ramach Konta.

10. Zalecamy, aby przed odebraniem przesyłki dokonać jej oględzin i sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone a Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braków lub innych niezgodności zalecamy nieodbieranie przesyłki, sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie.

11. Zamówienie będzie realizowane na adres podany przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostarczeniu Towarów w razie podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu.

12. Odbiór Zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie sklepu www.posciel-tac.pl bez dodatkowej opłaty.

13. Zamówienia są doręczenia w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

a) kurier: 2-3 dni robocze (wysyłka krajowa)

b) poczta polska – 3-5 dni robocze (wysyłka krajowa).

14. W przypadku wybrania przez Konsumenta dostawy z przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, złożone Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

15. W razie wybrania sposoby zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, jeżeli Konsument nie zapłaci ceny w terminie 14 dni, od dnia Zamówienia, uważa się, że Konsument odstąpił od umowy.

16. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę może od niej odstąpić, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie od umowy następuje przez wysłanie, w terminie wskazanym w ust. 1, na adres Sprzedawcy „oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia zamieszczonego w Sklepie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane pocztą elektroniczną, faksem lub zwykłą pocztą na adresy/numer faksu wskazane w niniejszym Regulaminie.
 4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Zwrot poniesionych przez Konsumenta kosztów następuje w taki sam sposób, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób dokonania zwrotu.
 6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

            a) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego             zamówieniu;

            b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad fizycznych oraz wad prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli rzecz posiada wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z postanowieniami o rękojmi, określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta z tytułu wady rzeczy sprzedanej, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W celu złożenia reklamacji Konsument powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając ze sposobów wskazanych w niniejszym Regulaminie (e-mail, faks, poczta zwykła) i opisać wadę. Konsument może złożyć reklamację także w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Jeżeli rzecz ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zobowiąże się do niezwłocznej wymiany Towarów na nowy, wolny od wad.
 6. Jeżeli rzecz była już wcześniej wymieniona, w razie kolejnego zaistnienia wady, Konsument może odstąpić od umowy, bez konieczności wymiany Towarów na nowy, wolny od wad.
 7. Konsument, w celu realizacji reklamacji, dostarcza na koszt Sprzedawcy Towar na wskazany w niniejszym Regulaminie adres.
 8. Na mocy niniejszego Regulaminu, jeżeli stroną umowy jest Klient (osoba niebędąca Konsumentem) uprawnienia z tytułu rękojmi, zostają wyłączone.

 

§ 7. Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Konsument podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego Zamówienia. Konsument ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. O zmianach Regulaminu i jego zakresie Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin” www.posciel-tac.pl. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.posciel-tac.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę internetową użytkownika.
 4. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

© 2010 Posciel-Tac.pl - F.H. Vik - Pościel | All rights reserved